Facebook Discovery Twitter Discovery Blog Discovery Google Plus Discovery
     

Oferta Extern

Oferta Grecia Oferta Turcia Oferta Bulgaria

Oferta Romania

Oferta Litoral Romania Oferta Munte Romania Oferta Balneo si TratamentDiscovery Pitesti - Agentia de turism

Termeni si conditii generale

                                                       CONTRACT DE COLABORARE 
Cap I   PARTILE
1. S.C. Blanche Mode S.R.L. cu sediul in Pitesti, B-dul Petrochimistilor, bl. B5C, sc. C ap.3 , inregistrata la ORC Arges sub nr. J03/3532/1992, avand CUI 9143934/RO, IBAN R003 BRDE 030SV05716980300  deschis la BRD Pitesti, posesoare a  Agentiei de Turism DISCOVERY cu sediul in Pitesti, B.dul Republicii nr. 88, tel/fax:  0248 218 589; tel: 0348 401 535  si  Licenta de Turism  nr. 2419, E-mail: turism@discovery-romania.ro, turism1@discovery-romania.ro, turism4@discovery-romania.ro, web: www.discovery-romania.ro, reprezentata de d.na Radu Gabriel - administrator,  numita in prezentul contract AGENŢIA si
2.  cu sediul in..............................................................Inregistrata la ORC  avand .....................cod IBAN .....................................................deschis la Banca .......................,pentru agentia de turism.....................................licenta de turism nr.............. cu sediul in........................................................................, Jud., tel …………………………...,  e-mail :………………………………………….reprezentată prin………………….………în calitate de……………..……..numita in prezentul contract BENEFICIAR.
Părţile au convenit la încheierea prezentului contract, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999, privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată şi completată prin Legea nr.631/2001 şi OG 516/2005 cu respectarea prevederilor Legii nr.32/1968, a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorului, aprobată şi modificată prin Legea nr.11/1994, republicată precum  
Cap. II    OBIECTUL CONTRACTULUI
Îl constituie  comercializarea de catre  agenţie a produselor turistice create pentru turismul  intern şi extern preorganizate de AGENTIE prezentate in cataloage, brosuri si in sistemul de rezervari on line DISCOVERY www.discovery-romania.ro –reprezentand oferta starndard si comercializarea pachetelor turistice la cerere, pentru si in interesul BENEFICIARULUI de a oferi clientilor directi sau organizatiilor cu care lucreaza acesta, diversificarea produselor turistice 
CAP. III   OBLIGATIILE PARTILOR 
AGENŢIA
Deleaga un reprezentant special pentru relatia de colaborare între părţi.
Pune la dispozitia potenţialilor turişti oferta completa cuprinzand statiunile, capacitatile de cazare - masa – tratament, traseele  si  preturile.Informează corect  asupra elementelor din oferta.
Asigura derularea operativa a programelor si serviciilor oferite .
Menţine neschimbate tarifele comunicate în oferte.
Soluţioneza prompt eventualele reclamatii ale turistilor transmise direct de acestia sau de catre beneficiar. 
Incheie cu fiecare turist, conform OG nr. 107/1999, Lg. Nr. 631/2001 şi OG 516/2005  Contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice.
Inscrie pe orice document de calatorie (BOT, VOUCHER, COMANDA) si pe Contractul de comercializare înmânate turistului , la cumparator  numele societatii (sindicatului)  si / sau numele turistului.
Informeaza beneficiarul  asupra solicitarilor (locatii, perioade, preturi) si  nu face rezervari sau eliberari de BOT fara acordul scris al acesteia.
Factureaza contravaloarea serviciilor  conform prevederilor legale. 
Informează permanent  beneficiarul asupra comisioanelor practicate.
BENEFICIARUL
Deleaga un reprezentant special pentru relatia de colaborare intre părţi.
Pune la dispozitia potenţialilor turişti oferta completă a agenţiei  cuprinzand statiunile, capacitatile de cazare - masa – tratament, traseele  si  preturile.
Pune la dispozitia potenţialilor turişti numerele de telefon şi adresa agenţiei de unde aceştia pot primi informaţii suplimentare.
Solicită  ferm în numele turiştilor şi pentru aceştia, servicii din oferta agenţiei precum şi servicii suplimentare.
             Va vinde programele TOUROPERATORULUI  la preturile comunicate de acesta, in conformitate cu cataloagele de prezentare. In cazul in care exista oferte speciale pentru anumite hoteluri sau vile, se va specifica pe voucher sau pe BOT „oferta speciala” mentionandu-se caracteristicile ofertei. In caz contrar se vor factura serviciile fara a se tine seama de oferta speciala sau reducerile aplicate.
 Pe Voucher sau BOT,  BENEFICIARUL  va înscrie obligatoriu valoarea neta a serviciilor de masa ce vor fi acordate de prestatorul de servicii (hotel, vila, restaurant ) turiştilor ( Valoarea neta a serviciiilor de masa se regaseste in brosurile cu tarife). In cazul in care aceasta suma nu va fi înscrisa, iar turiştilor li se vor acorda servicii de masa la valoarea totala (inclusiv comisionul), diferenţa de suma va fi facturata  BENFICIARULUI  de către AGENTIE. Pe Voucher sau BOT se vor inscrie obligatoriu:  numele si categoria unitatii de cazare, statiunea, tipul de camera, tipul serviciilor de masa, data primei innoptari si data ultimei innoptari (perioada de sejur) , numarul de zile de sejur (innoptari),  numarul si structura turistilor (adulti si copii – in cazul copiilor care beneficiaza de gratuitate la cazare nu se vor inscrie pe voucher sau BOT). 
Toate voucherele din sistemul de rezervari ON-LINE , vor fi emise electronic cu antetul BENEFICIARULUI si cu sigla AGENTIEI. Vanzarea prin sistemul de rezervari  se face pe baza de contract si acces PAROLA.
Foarte important: Pe fiecare BOT sau Voucher trebuie inscrisa ora de intrare in camera( respectiv 18:00 in ziua de intrare) si ora de eliberare a camerei (respectiv 12:00 in ziua de iesire). In caz contrar, responsabilitatea revine BENEFIARULUI.
Pe documentele eliberate (Voucher sau BOT) va fi înscrisa sintagma „ Din contractul cu agenţia de turism „DISCOVERY”, fara de care documentele nu vor fi recunoscute la hotel. Voucherele sau BOT-urile vor fi întocmite in 3 exemplare ( 2 pentru turist din care unul va ramane la hotel, unul la AGENTIE). AGENTIE isi rezerva dreptul de a nu acorda servicii turistice clienţilor BENEFIARULUI ce nu si-a onorat la timp si in totalitate obligaţiile financiare fata de AGENTIE, in acest caz întreaga răspundere revenind BENEFIARULUI.
Va respecta termenele de rezervare, decomandare/anulare si plata prestaţiilor turistice conform prezentului contract.
CAP. IV  REZERVARI. CONFIRMARI, TERMENE DE PLATA ŞI  DECOMANDĂRI – ANULARI
4.1 Agentia  va pune la dispozitia beneficiarului tarifele din cataloagele si  din sistemul de rezervari care  includ tarifele de cazare , alocatiile de masa/tratament nete ( inclusiv TVA )  si comisionul total practicat
( inclusiv TVA ).
        Din acest pret de vanzare catre turisti , AGENTIA  cedeaza BENEFICIARULUI, intre 5-10%  din comision   ( inclusiv TVA ).
Pentru oferta de turism extern si pentru serviciile turistice organizate la cererea BENEFICIARULUI
 ( altele decat cele din oferta standard ) nivelul comisioanelor se negociaza pentru fiecare caz in parte.Termenele de plata vor fi stabilite de comun acord la data comenzii.
Tarifele pachetelor turistice pot fi modificate, în sensul majorãrii sau micsorãrii, dupã caz, numai dacã modificarea are loc ca urmare a variatiilor: 
   a) costurilor de transport, inclusiv costul carburantului;
   b) redeventelor si taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi si aeroporturi si ale taxelor de  turist;
   c) cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. 
     Preturile stabilite în contract nu pot fi majorate, în nici un caz, în cursul celor 15 de zile calendaristice care preced data plecãrii.
    În cazul în care preturile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorãrii,BENEFICIARUL  poate rezilia contractul fãrã nici o obligatie fatã de AGENTIE, aceasta din urmã având obligatia de a rambursa imediat ,BENEFICIARUL  toate sumele aferente cãlãtoriei turistice plãtite de acesta, inclusiv comisionul.
4.1.2.  Rezervarea serviciilor turistice ce face obiectul prezentului contract se fac prin fax: 0248 - 218589, e-mail: turism@discovery-romania.ro, turism4@discovery-romania.ro  sau prin sistemul de rezervări on-line .Cererea de rezervare, semnata si stampilata, va cuprinde obligatoriu: numele clienţilor, serviciile solicitate, datele sejurului, numele agentului care a făcut rezervarea si ştampila firmei. In momentul primirii confirmării de către BENEFICIAR de la AGENTIE, cererea de rezervare devine comanda ferma si se supune prevederilor prezentului contract. Cererea de rezervare se face numai in condiţiile încasării unui avans de catre BENEFICIAR ( avansul de minim 30% din valoarea totala).
4.1.3.   BENEFICIARUL va transmite rezervarile , in conditiile de mai sus , la sediul  AGENTIEI . In termen de maxim 48 de ore ( zile lucratoare ) de la primirea rezervarii , AGENTIA  va transmite confirmarea de servicii si factura aferenta. ( pentru rezervari on-line).Factura va reprezenta valoarea serviciilor comandate si comisionul de touroperator , mai putin comisionul BENEFICIARULUI.
4.2. Plata. Termene. Facturări.
BENEFICIARUL va efectua platile către AGENTIE prin transfer bancar sau in numerar, la nivelurile nete (exclusiv comisionul REVANZATORULUI ), in termen de maxim 7 zile calendaristice de la data emiterii facturii, dar cel mai târziu cu 10 zile înaintea începerii sejurului.
     BENEFICIARUL va incasa c/v serviciilor turistice in valuta specificata in oferta AGENTIEI ( EUR  ).In cazul in care se doreste achitarea serviciilor in RON, se va solicita emiterea facturii in RON. In acest caz , factura va fi intocmita la cursul de schimb BNR EUR/RON + 2 % coeficient de risc valutar , din ziua facturarii.
Pentru întârzieri la plata, AGENTIA va percepe penalizări de 0,5% pe zi pentru sumele restante. Cuantumul penalizărilor poate depăşi valoarea sumelor restante.
4.2.1.In situatia in care BENEFICIARUL nu achita la termenele stabilite sumele scadente, AGENTIA este in drept sa anuleze rezervarile pentru toţi turiştii BENEFICIARULUI, cu intreruperea sau neacordarea serviciilor pentru oricare din turiştii BENEFICIARULUI, pana la achitarea tuturor sumelor restante, situaţie in care BENEFICIARUL va suporta toate consecinţele fara a putea pretinde despagubiri AGENTIEII. 
4.2.2. In situatia anularii unor rezervari datorita motivelor prezentate la punctul 4.2.1. BENFICIARUL, dupa achitarea sumelor restante, este obligat de a efectua noi cereri de rezervare pentru serviciile anulate la care AGENTIA va da confirmari numai in limita locurilor disponibile la acel moment.
AGENTIA va factura contravaloarea sumelor achitate de conform serviciilor confirmate in scris.
4.3.Decomandări. Anulări
In cazul in care nu sunt prevăzute alte termene speciale, se aplica următoarele termene generale de decomandare, in cazul serviciilor la cerere si al ofertei standard, respectiv :
-Cu 31 zile înainte de începerea sejurului nu se percep penalizări;
-Intre 30 - 22 înainte de începerea sejurului  - 25% din preţul total;
-Intre 21 - 12 înainte de începerea sejurului  - 50% din preţul total, dar nu mai putin de suma platita pentru 2 zile (nopti) de sejur (servicii de cazare si masa);
-Cu mai puţin de 12 zile înainte de începerea sejurului - 100% din preţul total;
In cazul nerespectării termenelor de decomandare/anulare prevăzute, responsabilitatea revine clientului, respectiv BENEFICIARULUI 
Toate modificarile de rezervare efectuate de catre BENEFICIAR pentru bilete incasate partial sau total, indiferent de continutul modificarii (modificari de hotel, perioada, tip camera, schimbare de nume), sunt considerate anulari, respectiv rezervari noi si se realizeaza in conditiile prezentului contract si ale contractului de comercializare servicii turistice ale agentiei.
In cazul pachetelor de servicii externe termene de decomandare si penalitatile decurg astfel:  
 Decomandările serviciilor se vor face cu cel puţin 15 zile - în sezon- sau cu cel puţin 
7 zile – în extrasezon- înaintea începerii derulării acestora, cu respectarea prevederilor Contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice.
CAP. V    RECLAMATII
Se vor lua in discutie numai reclamatiile cu privire la calitatea / cantitatea serviciilor  prestate prin intermediul Ag.de turism numai daca acestea au fost facute conform Contractului de comercializare, in timpul sejurului fiind confirmate de prestatorul direct care nu a reusit sa remedieze motivele nemultumirii.
Pentru orice problema aparuta in timpul sejurului legata de desfasurarea acestuia in capacitatile de primire ofertate, Agentia de  Turism DISCOVERY se obliga sa asigure asistenta turistilor mediind cu prestatorii eventualele nemultumiri, daca acestea au fost aduse la cunostinta.
CAP. VI   FORTA MAJORA
Forta majora , constatata conform legii, apara de raspundere partea care o invoca . Cauzele de forta majora vor fi aduse la cunostinta  celeilalte parti in termen de 5 zile de la data producerii lor probele doveditoare fiind transmise in termen de 15 zile.
CAP VII.   RASPUNDEREA CONTRACTUALA.
1. Pentru neexecutarea in totalitate sau in parte, ori pentru executarea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in contract, partile datoreaza penalitati si despagubiri conform normelor in vigoare. Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile corespunzatoare din Codul Civil si Codul Comercial.
2. Orice litigiu privitor la executarea prezentului contract, se va solutiona pe cale amiabila si daca acest lucru nu este posibil, va fi supus spre solutionare instantelor  judecatoresti de la sediul  TOUROPERATORULUI. În situatia facturilor neachitate, este posibilă soluţionarea potentialului litigiu în faţa instantei pe baza prevederilor OG nr. 5/2001 cu modificarile şi completările ulterioare,  partile convenind ca sumele prevazute in facturie scadente reprezinta creante certe, lichide si exigibile, asa cum sunt definite in OG 5/2001, art.1.
CAP VII.   ALTE CLAUZE   
Clauza de fidelitate reciproca va consta in aceea ca nici una din parti nu va folosi baza de date a celeilalte parti privind beneficiarii si furnizorii , in vederea angajarii sau distribuirii de servicii si programe similare ale touroperatorilor concurenti.
Orice modificare a prezentului contract este posibila numai cu acordul scris al partilor si va fi facută pritr-un act aditional .
Eventualele litigii care se ivesc privind prezentul contract se vor solutiona pe cale amiabila , in caz contrar in instanta de competenta  in a carei raza teritoriala se afla sediul touroperatorului.
Rezilierea se poate face cu acordul partilor, numai in scris si intotdeauna la sfarsitul sezonului astfel incat o actiune deja inceputa sa nu fie afectata.
Prezentul contract a fost incheiat astazi     si redactat in doua exemplare originale , cate unul pentru fiecare parte, egal valabile juridic si are valabilitate pana la.    , cu posibilitatea prelungirii lui in cazul in care partile convin aceasta. 

            Din partea AGENŢIEI                                                             Din partea BENEFICIARULUI

      Articole destinatii de vacanta - Discovery Pitesti

© 2013 | Toate drepturile rezervate Discovery RomaniaValid CSS!

Rezervari/intrebari: 0248 218 589
Rezerva Hotel
Discovery Pitesti